TATABAHASA

Kata Penyambung Ayat

Kata Penyambung Ayat


a)Kata penyambung ayat ialah kata hubung-iaitu sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis.

b)Kata penyambung ayat terbahagi kepada dua iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan.
c)Berikut adalah beberapa contoh kata hubung gabungan:
            dan,atau,tetapi,sambil,lalu,kemudian,serta.


dan/serta-digunakan untuk menggabungkan dua ayat yang sama maksud.
contoh ayat:
i.Alisa dan Anita merupakan mangsa yang terlibat dalam kes penculikan tersebut.
ii.Wanita itu memeluk anaknya serta membelai rambutnya.


atau-digunakan untuk menunjukkan dua perkara yang berbeza.
contoh ayat:Mereka mungkin akan ke Johor atau Melaka.


tetapi-digunakan untuk menunjukkan perbezaan dalam dua ayat yang berlainan maksud.
contoh ayat:Ahmad lulus ujian itu,tetapi adiknya gagal.


sambil-digunakan untuk menunjukkan perlakuan yang dilalukan secara serentak.
contoh ayat:Adila berkata-kata sambil merenung wajah temannya.


lalu/kemudian-digunakan untuk menunjukkan perlakuan yang dilakukan secara berurutan.
contoh ayat:
i.Tetamu itu bangun lalu turun ke serambi.
ii.Sampah itu dipungutnya kemudian dicampakkan ke dalam tong sampah.
KATA TUGAS: Kata Penyambung Ayat, Kata Hubung, Kata Prafrasa

1. Kata Tugas ialah golongan kata yang mempunyai tugas tetentu dalam binaan sesuatu frasa,klausa ataupun ayat.
2. dibahagikan kepada 16 jenis iaitu:
i. PENYAMBUNG AYAT (ialah kata hubung, iaitu sejumlah perkataan yang bertugas menghubung dua binaan ayat atau lebih sehinnga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis yang dikenali ayat majmuk. Terbahagi kepada dua jenis:
KATA HUBUNG GABUNGAN
     Contoh :
dan
atau
tetapi
serta
lalu

-         Mereka mungkin akan bercuti di Bangkok atau Bandung
-         Farhana lulus ujian memandu tetapi rakannya tidak
   KATA HUBUNG PANCANGAN
Contoh :

i.     KATA PRAKLAUSA
KATA SERU
Kata seru ialah perkataan yang digunakan untuk menyampaikan perasaan-perasaan seperti marah, sakit, hairan, geram, terperanjat, dan ejekan. Sebagai contoh ialah perkataan cis dan aduh dalam ayat-ayat yang berikut:

  1.  Cis, penakut rupanya!
  2.  Aduh, sakitnya kakiku!Perhatikan bahawa dalam ayat seru, kata seru berada di hadapan ayat 

dan pada akhir ayat diletakkan tanda seru (!).


KATA TANYA
Kata tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Lazimnya kata tanya disertai bentuk penegas -kah dan hadir di bahagian hadapan ayat. Misalnya:

  1.  Bilakah awak hendak ke pejabat pos?
  2.  Berapakah harga buku itu?

Perhatikan bahawa dalam ayat yang mengandungi kata tanya (iaitu 

ayat tanya), terdapat tanda soal (?) di bahagian akhir ayat tersebut.

KATA PERINTAH
Kata perintah ialah kata tugas yang hadir di hadapan ayat perintah. Terdapat banyak jenis ayat perintah, iaitu ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan, dan ayat permintaan. Maka terdapat pelbagai jenis kata perintah. Misalnya, jangan, usah, sila, jemput, minta, dan tolong. Perhatikan contoh-contoh dalam ayat yang berikut:

  1.  Jangan ambil buku daripada almari itu.
  2.  Sila masuk ke dewan sekarang juga.
  3.  Tolong kembalikan borang ini sebelum akhir bulan


KATA PEMBENAR dan KATA PANGKAL AYAT
Dua lagi kata tugas dalam subjenis kata praklausa ialah kata pembenar dan kata pangkal ayat, masing-masing tidak begitu kerap digunakan dalam bahasa Melayu dan tidak pula menimbulkan kesukaran. Contoh kata pembenar ialah benar dan ya, sementara contoh kata pangkal ayat ialah maka, arakian, hatta, dan sebermula.ii.    KATA PRAFRASA
                - contoh penggunaan setiap jenis kata prafrasa:1. Pekerja itu telah pulang. (kata bantu aspek)


2. Masakan isteri saya paling sedap. (kata penguat)3. Anak siapakah yang menangis ini? (kata tanya)


4. Ayah tidak ke pejabat pagi tadi. (kata nafi)

5. Senaman ringan adalah baik untuk kesihatan. (kata pemeri)

6. Pengawal keselamatan itu berjaga hingga pagi. (kata sendi)

7. Para pemain berlatih di tengah padang. (kata arah)

8. Ibu menambah sedikit garam ke dalam masakannya. (kata bilangan)

9. Kami selalu memperkatakan hal itu. (kata adverba)
1) KATA PENYAMBUNG AYATKata hubung terdiri daripada dua subjenis, iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan pula terdiri kata hubung pancangan keterangan, kata hubung pancangan relatif, dan kata hubung pancangan komplemen.

1.1) Kata hubung gabungan


Menggabungkan klausa-klausa yang sama tarafnya. 
Contoh kata:  dan, atau, serta, tetapi, malahan, sambil, tetapi, sementara, sebaliknya, seterusnya.
Contoh ayat:
·Pemanah itu melepaskan anak panah, tetapi tidak mengena sasaran kerana busurnya patah.
·Belum tentu... sama ada pergi rumah kawan atau balik kampung,’’ katanya.
·Dia mengelak, lantas menikam.1.2) Kata hubung pancangan

a) Kata hubung pancangan keterangan

Kata hubung pancangan keterangan menghubungkan klausa keterangan kepada klausa utama. 
Contoh kata: kerana, agar, meskipun, sekiranya, semoga, supaya, kalau, andaikata, kendatipun, hingga, jika, jikalau, semasa, sementara, setelah, sewaktu, sekiranya, ketika, tatkala dan walaupun.
Contoh ayat:
· Berusahalah sekuat mungkin sementara badan masih sihat
· Saya berkawan dengannya semenjak kecil

b) Kata hubung pancangan relatif

Kata hubung ini menghubungkan klausa utama dengan klausa klausa pancangan (kecil). Hubungan ini menggunakan kata hubung yang.
Contoh ayat:
· Pelajar yang berjaya itu diberi hadiah.
· Budak yang sedang membaca itu adik perempuan saya.
.

c) Kata hubung pancangan komplemen

Kata hubung ini menghubungkan satu klausa sebagai komplemen pada satu klausa utama. (Komplemen bermaksud pelengkap). Jadi, klausa pancangan komplemen itu melengkapkan klausa utama. Kata hubung yang berperanan begitu ialah bahawa dan untuk.
Contoh ayat:
· Guru tahun enam itu menyatakan bahawa semua muridnya mendapat enam A.
· Mereka mengetahui bahawa Haji Ahmad adalah ahli perniagaan besar.
· Kerajaan membuat jambatan untuk rakyat melintas sungai.KATA GANTI NAMA DIRI
1.             Maksud
                Kata yang digunakan untuk menggantikan nama orang.

2.             Jenis:
                Terbahagi kepada 3 jenis:
                a.  Kata Ganti Nama Diri Pertama (penutur).
                b.  Kata Ganti Nama Diri Kedua (pendengar)
                c.  Kata Ganti Nama Diri Ketiga (pihak / orang yang diceritakan halnya)

3.             Bilangan penutur / pendengar:
                a.  Tunggal (seorang)
                b.  Jamak (lebih daripada seorang)

4.             Golongan pengguna:
                a.  Masyarakat Moden
                b.  Masyarakat Melayu Lama (klasik)
                c.  Masyarakat Istana / Bangsawan

5.             Contoh Kata Ganti Nama Diri
                a.  Kata Ganti Nama Diri Pertama – menggantikan nama diri orang yang bertutur.
Kata Ganti Diri Pertama
Penggunaannya
aku (tunggal)
Digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan (keakraban)
saya (tunggal)
Digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenali atau dalam suasana rasmi.
hamba (tunggal)
Digunakan untuk membahasakan diri sendiri pada zaman dahulu.
patik (tunggal)
Digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan.
beta (tunggal)
Digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat.
kami (tunggal)
Digunakan pada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua.
kita (tunggal)
Digunakan pada diri sendiri dengan menyertakan diri orang kedua.

                b.  Kata Ganti Nama Diri Kedua – menggantikan nama diri orang yang diajak bertutur.
Kata Ganti Diri Kedua
Penggunaannya
anda (tunggal dan jamak))
Digunakan  untuk diri orang kedua apabila berhadapan dengan kita.
awak (tunggal)
Digunakan  untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita.
engkau (tunggal)
Digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita dan dengan Tuhan juga (Engkau)
Tuan hamba (tunggal)
Digunakan untuk diri orang kedua pada zaman dahulu (jika kata ganti diri pertama digunakan ‘hamba’ mesti diikuti ‘tuan hamba’ sebagai kata ganti diri kedua)
tuanku (tunggal)
Digunakan apabila bercakap dengan raja atau sultan.
kalian (tunggal)
Digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap.
kamu (tunggal dan jamak))
Digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita.                c.  Kata Ganti Nama Diri Ketiga – menggantikan nama diri orang yang diceritakan halnya (orang yang
     diceritakan halnya tidak hadir)
Kata Ganti Diri Ketiga
Penggunaannya
baginda (tunggal)
Digunakan untuk putera-puteri raja, raja atau sultan.
beliau (tunggal)
Digunakan untuk orang yang kita hormati, misalnya ibu bapa, guru dan pemimpin.
Dia dan ia (tunggal)
Digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan.
mereka (tunggal)
Digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang.

6.             Bentuk kesilapan:
               
SALAH
BETUL
Kami tidak harus mengalah sebelum perlawanan bermula,” kata Murthi kepada Azrul.
Kita tidak harus mengalah sebelum perlawanan bermula,” kata Muthi kepada Azrul.
Kereta itu sungguh mahal kerana ianya diimport dari Jepun.
Kereta itu sungguh mahal kerana diimport dari Jepun.
Beliau diberkas kerana terlibat dalam kes penipuan.
Dia diberkas kerana terlibat dalam kes penipuan.
Hamba mohon maaf atas kesalahan hamba,” kata Paduka Ali kepada Sultan Mansor Syah.
Patik mohon maaf atas kesalahan patik,” kata Paduka Ali kepada Sultan Mansor Syah.
Kakitangan syarikat ini sedia menolong engkau.
Kakitangan syarikat ini sedia menolong anda.
Saya ingin berjumpa dengan ia.
Saya ingin berjumpa dengannya.
Mereka-mereka sedang bermain bola di padang.
Mereka  sedang bermain bola di padang.

7.             Ringkasan:
               
Kata Ganti Nama Diri
Tunggal
Bilangan Banyak /  Jamak
Diri Pertama (penutur)
aku
saya
patik
hamba
kami
kita
Diri Kedua (pendengar)
awak
kamu
engkau
encik
cik
saudara
saudari
tuan
puan
anda
tuanku
tuan hamba
awak semua
kamu semua
saudara sekalian
saudari sekalian
encik-encik
cik-cik
tuan-tuan
puan-puan
anda semua
kalian
Diri Ketiga (orang yang diceritakan halnya)
Dia
Ia
Beliau
Baginda
mereka
               
KATA GANTI NAMA DIRI SINGKAT
1.             Maksud:
                Kata ganti nama diri yang telah disingkatkan.

2.             Contoh:
Kata Ganti Diri Pertama
Penerangan
Ayat Contoh
kau
Asal daripada kata ‘engkau’. Digunakan pada awal kata yang dirapatkan dengan kata yang menyertainya.
1. “Surat ini hendaklah kaubaca,” pinta Encik Hazim.

2. Lukisan yang kaulukis sangat cantik sekali.
ku
Asal daripada kata ‘aku’. Digunakan pada awal atau akhir kata yang ditulis rapat.
1. Kata Dina, “Lagu ini kutujukan untuk Shida yang berada di Johor.”

2. “Aduh, sakitnya kakiku!” kata Dol.
mu
Asal daripada kata ‘kamu’. Digunakan pada akhir kata sahaja.
1. Hasratmu akan aku tunaikan.

2. “Adikmu pandai menyanyi,” kata Zuraini kepada Syafiqah.
nya
Asal daripada kata ganti nama diri ketiga (dia). Digunakan pada akhir kata sahaja.
1. Kakaknya menuntut di luar negara.

2. Setiap kesalahan akan menerima balasan daripada-Nya.

3.             Bentuk kesilapan
                a.  Tidak ditulis rapat kata ganti nama diri singkatan dengan kata yang menyertainya.
               
SALAH
BETUL
“Warna apa yang kau minati?” tanya Azim kepada Syafiq.
“Warna apa yang kauminati?” tanya Azim kepada Syafiq.
“Kawan ku ini berasal dari Sabah,” kata Arif kepada Sayuti.
“Kawanku ini berasal dari Sabah,” kata Arif kepada Sayuti.
               
                b.  Tidak boleh menggunakan kata singkatan sebagai subjek ayat.
SALAH
BETUL
Mu berdua tidak bekerja hari ini?” tanya Enzik Azwan.
“Kamu berdua tidak bekerja hari ini?” tanya Enzik Azwan.
Kau belum mandi lagi, Man?” tanya ibu kepada Rosman.
“Engkau belum mandi lagi, Man?” tanya ibu kepada Rosman.

                c.  Tidak menggunakan tanda sempang dan huruf besar bagi kata singkatan berkaitan dengan Tuhan.
SALAH
BETUL
Ya Allah, aku memohon keampunanmu.
Ya Allah, aku memohon keampunan-Mu.
Tuhan akan sentiasa mengampunkan dosa hambanya.
Tuhan akan sentiasa mengampunkan dosa hamba-Nya.

No comments:

Post a Comment

 
Powered by Blogger